Algemene voorwaarden kaartverkoop

1: Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Christelijke Muziekvereniging Advendo als verkoper van tickets optreedt. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij uitdrukkelijk door Christelijke Muziekvereniging Advendo zijn aanvaard.
 • 1.2 Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Christelijke Muziekvereniging Advendo expliciet is aanvaard.
 • 1.3 Onze privacy verklaring is van toepassing. Een link vindt u onderaan deze pagina.

2: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna opgesomde begrippen de daarbij genoemde betekenis:

 • 2.1 Christelijke Muziekvereniging Advendo: de naam van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
 • 2.2 E-Ticket of Ticket: het toegangsbewijs voor een concert of voorstelling.
 • 2.3 Koper: de persoon die met Christelijke Muziekvereniging Advendo een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van de concerten of voorstellingen.
 • 2.4 Orderbevestiging: een elektronische bevestiging door Christelijke Muziekvereniging Advendo van de door de koper geplaatste order welke door Christelijke Muziekvereniging Advendo wordt verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres of aan hem wordt afgegeven.
 • 2.5 Administratie- of servicekosten: Deze zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen: de kosten voor het gebruik maken van de betaalwijze (iDeal) en de kosten van de payment processor (Mollie) en kosten die worden gemaakt als het product d.m.v. een e-ticket wordt verzonden per email.

3: Plaatsing van bestellingen

 • 3.1 Een bestelling van de koper wordt geacht door de koper te zijn geplaatst indien de koper in de webshop van Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker de bestel- en betaalprocedure volledig heeft doorlopen en het opgegeven bedrag is verwerkt.
 • 3.2 Van een bestelling door de koper is ook sprake indien de koper alle vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker en het totaalbedrag op de rekening van Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker is ontvangen.
 • 3.3 Een bestelling is definitief nadat Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker de ontvangst van de bestelling door middel van het verzenden van een orderbevestiging via e-mail heeft bevestigd.

4: Prijzen

 • 4.1 De door Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker gehanteerde prijzen zijn bindend. In de door Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen.
 • 4.2 Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s.
 • 4.3 De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen. Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker behoudt zich het recht voor om prijzen voor zijn concerten en voorstellingen zonder vooraankondiging of opgaaf van reden te wijzigen.
 • 4.4 Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker behoudt zich het recht voor om kortingen te geven op zijn kaartprijs door middel van bijvoorbeeld kortingscodes.
 • 4.5 Kortingscodes zijn enkel inwisselbaar tijdens de afrekenprocedure en kunnen niet met terugwerkende kracht worden verzilverd.
 • 4.6 Kortingscodes zijn niet tegen contant geld inwisselbaar.

5: Betaling

 • 5.1 Betaling dient te worden verricht via Mollie (o.a. iDEAL) middels de webshop van Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker of, in afwijking daarvan, op een door Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker nader aan te geven wijze.
 • 5.2 Bij betaling via Mollie worden de betalingsgegevens door uw eigen bank beveiligd verzonden.
 • 5.3 Betalingen via alle door Mollie aangeboden betaalmogelijkheden worden namens Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker gedebiteerd door Mollie.
 • 5.4 Alle betalingen worden in euro’s geïncasseerd.

6: (Af)levering tickets

 • 6.1 Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker verzendt via Mollie de e-tickets per e-mail.
 • 6.2 In afwijking van bovengenoemde kan Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker ervoor kiezen dat de tickets op een andere wijze worden afgeleverd, bijvoorbeeld door de toegangsbewijzen voor aanvang van de concerten of de voorstelling door de koper op te laten halen op de concertlocatie. In het laatste geval is het de verantwoordelijkheid van de koper om dit tijdig te doen.

7: Aankoopgarantie en annuleringen

 • 7.1 Indien een concert of voorstelling door de organisator wordt afgelast, biedt Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker op basis van beschikbaarheid vervangende tickets of vergoeding van het volledige orderbedrag exclusief administratie/servicekosten.
 • 7.2 Deze garantie laat de overige de koper toekomende rechten onverlet.
 • 7.3 Tickets besteld, bevestigd en betaald, kunnen in overleg met Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker niet worden geannuleerd.

8: Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

 • 8.1 In voorkomende gevallen, in het bijzonder bij concerten, kunnen tickets voorzien zijn van een naam die niet overeenstemt met de naam van de koper van het ticket.
 • 8.2 De koper van een door Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van concerten of voorstellingen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van door de koper te bezoeken concerten of voorstellingen alsmede door het bevoegde gezag gegeven.
 • 8.3 Voor een weigering door organisatoren van een concert of voorstelling of een openbaar gezag om koper van een door Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker geleverd ticket toe te laten tot een concert of voorstelling vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker niet aansprakelijk zijn.
 • 8.4 De koper van een ticket bezoekt een concert of voorstelling op eigen risico. Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het concert of voorstelling of het bijwonen daarvan.
 • 8.5 De door Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets sluiten niet aan bij eventueel door de organisator van het concert of  voorstelling, waarvoor de tickets zijn uitgegeven, gehanteerde categorieën. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.
 • 8.6 Koper van een door Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het concert of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzingen met betrekking tot het concert of de voorstelling, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker rust geen verplichting of aansprakelijkheid tot het dienaangaande nader informeren van koper.
 • 8.7 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om geïnformeerd te zijn over de correcte datum en tijd van aanvang van de concerten. 
 • 8.8 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op tijd aanwezig te zijn en voor aanvang van de concerten zijn plaatsen in te nemen. Na aanvang van de het concert of de voorstelling is toegang tot de locatie niet meer mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats indien de koper het concert of de voorstelling hierom niet bij kan wonen.
 • 8.9 De door Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker gehanteerde prijzen zijn in sommige gevallen onderhevig aan schommelingen. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een bestelling heeft geplaatst, kunnen door koper geen rechten worden ontleend. Derhalve blijft de prijs waarvoor de tickets door koper zijn besteld de geldende prijs.
 • 8.9 Annuleren van een bestelling is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Zie punt 7 voor meer informatie.
 • 8.10 Het is niet toegestaan de door Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker geleverde toegangsbewijzen te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel de toegangsbewijzen in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden of op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.
 • 8.11 Indien wordt gehandeld in strijd met bovengenoemde voorwaarden is Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker gerechtigd de toegangsbewijzen ongeldig te maken. Houders van dergelijke toegangsbewijzen zal de toegang tot het concert of de voorstelling worden ontzegd, zonder recht op restitutie noch schadevergoeding.
 • 8.12 In het geval van een concert of voorstelling met vaste zitplaatsen krijgt alleen de persoon die zich kan identificeren als rechthebbende toegang tot de voorstelling.

9: Toepasselijk recht

 • 9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

10: Contactgegevens

 • 10.1 Met Christelijke Muziekvereniging Advendo kan contact worden opgenomen via de het postadres Ypeijsingel 38, 8801 HP te Franeker en via het contactformulier.
 • 10.2 Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40000083.